Kirakat

Sales Promotion eszköz, P.o.S eszköz és indoor rek- lámeszköz, mely önálló mon- danivalót és esztétikai mi- nőséget képvisel. Nem túl- zás térformáló iparmű- vészetnek tekinteni, akár a lakberendezést és a belső- építészetet. A városkép tar- tozéka, éppúgy, mint a por- tál, a díszkapu, a díszudvar és a díszburkolat, a szobor, a szökőkút és a kovácsolt- vas, illetve a bronzkan- deláber. Az értékesítés leg- régibb ösztönzője, mely őrzi a múltat, vagyis az európai kulturális hagyományt, szemben a zsúfolt keleti bazárokkal. Ennek ellenére

nem muzeális: ma is nél- külözhetetlen, fejlődő tér.
A kirakat látvány és ren- dezőelv, utóbbi jó esetben kinyilvánít(hat)ja az adott üzlet értékesítési koncep- cióját. Szembetűnő a kü- lönbség az ötletes és ötlet- telen, tervszerű és vélet- lenszerű, zsúfolt és levegős, a nagy választékot, vagy a kiválasztott minőséget ex- presszíven megjelenítő kira- katok között.
Kétségtelen, hogy a kép kialakítását befolyásolja az adott környék és a vásárlók (célcsoportok) összetétele, így az, hogy miért, milyen meggondolásból térnek be az adott boltba.

Meghatározóak az alkal- mak, pl. az ünnepek, szezo- nális árleszállítások és ak- ciók is. Egy kirakat felé- pítését sokféle szempont befolyásolja: az üzlet jellege, az áruválaszték, az ármeg- jelölés fontossága, az átren- dezés gyakorisága, és így tovább. Ezzel együtt tény: még a felgyorsult köz- lekedési viszonyok közt sincs más eszköz, amely képes az árut a kirakatnál hatáso- sabban a vevőhöz „tolni”.
Összegezve: amíg az érté- kesítés színterei a kisebb-nagyobb áruházak, boltok és üzletek, addig szükség van kirakatokra is.

Nemessuri Zoltán

1s_3k
szekes_1_1
hus_1_1
Kirakat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva